Rural renaissance

Eng.

'Rural renaissance' is a design-research project conducted as part of MPhil in Architecture and Urban Design at the University of Cambridge, looking at development of politically neglected rural regions in Slovakia.


Slovakia is one of the most economically successful countries in Central and Eastern Europe: the GBP index indicates that growth has been robust, that public debt is low and stable and that the financial sector is sound1. Its benefits are, however, not equitably shared, and rural regions suffer from high unemployment rate, emigration of educated and skilled generation, lack of entrepreneurial activities, and depopulation of the villages on behalf of rapid urbanisation and suburbanisation. Regional inequities and long-term unemployment are among the highest in the OECD and 20.5% of the population at risk of poverty2.


To rebalance this situation, 'Soľ nad zlato' project proposes an alternative strategy for resilient development, the so called ‘Rural Renaissance’, whose growth model goes beyond GDP, and instead, calls for a revival of moral values, cooperation, tolerance, solidarity and restoration of environment. Rural Renaissance argues against clichés associated with the Slovak countryside, i.e. that it is old-fashioned, powerless and backward-looking and reintroduces it as a place full of potential and new opportunities, where people are able to exercise the right to maintain their locality in a resilient and democratic fashion.

 

The project might appear utopian, but in fact, its ambition is not to bring in the new strategies. The project rather highlights and links the successful case-studies, that remain being otherwise unnoticed. It is often their simplicity and everyday routine, that makes them extraordinary. These case-studies, as well as the principles of Rural Renaissance are described in detail in the Design Thesis. /written-works

Sk.

'Rurálna renesancia' je designovo - výskumný projekt vypracovaný v rámci magisterského MPhil štúdia Architektúry a Urbánneho plánovania na Univerzite v Cambridge, ktorý sa zaoberá stále podceňovanou témou - témou regionálneho rozvoja na Slovensku.

 

Z ekonomického hľadiska je Slovensko jedným z najúspešnejších štátov strednej a východnej Európy: HDP rastie, verejný dlh je nízky a financiám sa celkovo darí1. Tieto výnosy však nie sú rovnomerne prerozdeľované a prevažne vidiecke regióny trpia vysokou mierou nezamestnanosti, odchodom mladej a vzdelanej pracovnej sily, nedostatkom podnikateľských aktivít a vyľudňovaním dedín na úkor neregulovanej urbanizácie a suburbanizácie v okolí väčších miest. Regionálne rozdiely na Slovensku a miera dlhodobej nezamestnanosti sú jedny z najvyšších spomedzi krajín OECD a 20.5% obyvateľstva je ohrozovaných chudobou2.

 

Projekt ‘Soľ nad zlato‘ preto navrhuje alternatívnu formu udržateľného rozvoja, takzvanú ‘Vidiecku renesanciu‘, v ktorej indikátor  rastu presahuje HDP, a namiesto toho vyzýva k prinavráteniu morálnych hodnôt, spolupráce, tolerancie, solidarity, obnovy a tvorbe životného prostredia. Vidiecka renesancia vyvracia klišé bežne spojené s vidiekom, a teda že je zaostalý, staromódny a bez pomoci Eurofondov a investorov bezmocný, a predstavuje ho ako miesto plné potenciálu a nových možností, kde obyvatelia samy preberajú zodpovednosť za jeho trvalo udržateľný a demokratický rozvoj.

 

‘Soľ nad zlato‘ sa javí na prvý pohľad možno utopisticky, no v skutočnosti neprináša zbytočne nové stratégie. Namiesto toho radšej vyzdvihuje a prepája úspešné a overené praktiky, ktoré zostávajú často krát vďaka svojej genialite skrytej v jednoduchosti a každodennej rutine nedocenené. Tieto príklady ako aj celá vízia vidieckej renesancie sú detailne popísané v diplomovej práci. /written-works

Pilot project


The municipality of Soľ (eng. Salt) has been chosen as the site for a pilot project of complex and long-term development. This former agricultural village is known for presence of salt water, whose use for the health treatment epitomizes a great potential for regional development. Development is planned to grow incrementally, together with improvements in the economic and social situation of the municipality.


Pilotný projekt


Pilotný projekt komplexného a dlhodobého rozvoja je manifestovaný na príklade obce Soľ v okrese Vranov nad Topľou. Táto pôvodne poľnohospodárska obec dostala pomenovanie podľa výskytu slanej vody, ktorá vďaka svojím liečivým vlastnostiam predstavuje veľký potenciál regionálneho rozvoja. Rozvoj je naplánovaný vo viacerých etapách, pričom nové funkcie pribúdajú postupne so zlepšovaním ekonomickej a sociálnej úrovne obce.


A well with salt water is used as an official symbol of the municipality of Soľ
A pool with salt water is used as a symbol of a new project in the municipality of Soľ

1. Phase: Education and work

 

In order to restart the development, the municipality establishes a social enterprise that will provide the unemployed with jobs. Jobs will be provided equally to everyone, including Roma, who stand for almost half of the village population. The village firm will start the business with conducting simple construction works and reconstruction of the decaying public buildings, and later, it will be responsible for erecting a new community centre with workshops and production spaces – primary for clay products such as earth-compressed blocks, plaster and ceramics.


1. Fáza: Vzdelanie a práca

 

Pre naštartovanie rozvoja, obec zriadi sociálny podnik zamestnávajúci obyvateľov s nízkymi pracovnými návykmi. Poskytne tak spravodlivý prístup k práci všetkým, vrátane Rómov, ktorí tvoria takmer polovicu celkovej populácie obce. Najskôr sa bude obecná firma venovať jednoduchým stavebným prácam a rekonštrukcií chátrajúcich obecných budov a následne vybuduje vzdelávacie komunitné centrum s priestormi pre ateliéry a produkciu, primárne hlinených produktov ako  nepálené tehly, omietky a keramiku.


2. Phase: Agriculture

 

The village firm extends the scope of its portfolio by the products from a new ecological farm, applying the system ‘Agrocyrcle’. Unsustainable agricultural production represented by the existent large-scale farm will be gradually replaced by multiple small –to medium-scale agro-ecosystems, supplying the local products. Waste building materials from the dismantled farm will be used for broad infrastructure works in the region.

2. Fáza: Rozvoj poľnohospodárstva

 

Obecná firma rozšíri svoje portfólio o produkty z novovybudovanej ekologickej farmy, aplikujúcej systém Agrokruh. Systém škodlivého obrábania pôdy súčasným družstvom bude postupne nahradený malými a stredne-veľkými farmami produkujúcimi lokálne potraviny. Materiály z demontovaného družstva budú použité pri dobudovávaní a rozsiahlej oprave ciest v regióne.


3. Phase: Environment

 

The last project – the small medicinal baths (kúpele) will utilise salt water for the therapeutic purposes. Project refers to a long tradition of medicinal bathing in Slovakia. More than 1600 springs of mineral water make Slovakia one of the richest countries in this respect. In the second half of the 19th century and beginning of the 20th century, medicinal treatment with mineral water was provided in more than 120 localities3. Almost 100 of them, however, gradually declined. The deteriorated site of a former farm will be transformed into a Wetland Park, which will catalyse the region-wide ecological infrastructure planned to provide multiple ecosystem services, including storm-water management, water cleansing, and recovery of native habitats.


3. Fáza: Obnova životného prostredia

 

Posledný projekt - projekt malých lokálnych kúpeľov, využívajúcich prítomnú slanú vodu, nadviaže na stáročia dlhú tradíciu kúpeľníctva na Slovensku. Viac než 1600 prameňov minerálnej vody robí Slovensko jednou z najbohatších krajín v tomto ohľade. V druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia bola kúpeľná liečba poskytovaná vo viac ako 120 lokalitách3. Takmer 100 z nich však postupom času úplne zaniklo, alebo začali chátrať. Areál bývalého družstva bude pretransformovaný na kúpeľný park s funkciou mokrade, ktorá bude zadržiavať dažďovú vodu v krajine a ekologicky stabilizovať územie.

Architecture


Architecture of all new proposals embraces knowledge of Slovak vernacular construction and translates it into contemporary building norms. Locally sourced earth is used as the main building material. The load-bearing rammed-earth walls are supplemented by a secondary layer of walls from the compressed earth blocks. The buildings are covered with an expressive wooden roof, which unifies different functions below. Apart from its positive ecological and health-promoting qualities, earth is material extremely suitable for the regions lagging behind, as it can be implemented almost anywhere, fully independent of lobbies, share prices and industrial price controls.

 

Linearity expressed in the layout refers to the urban principles of the Slovak settlements, which were predetermined by the former subdivision of land. (During the communist era, all small fields were merged into larger fields in order to be mechanically cultivated.) Within this new proposed layout, the individual ‘houses’ are merged together to demonstrate the common values and cooperative ownership. The new community buildings are arranged around a public space, which can be used for informal meetings, cultural events, or local markets. Open public spaces and a street become again places of social gatherings, with the regulated traffic and surrounded by greenery.

Architektúra


Architektúra nových objektov vychádza zo stáročiami overeného ľudového staviteľstva, pretransformovaného do súčasných stavebných postupov. Lokálne dostupná hlina je použitá ako hlavný stavebný materiál. Nosné steny z nabíjanej hliny sú doplnené vedľajšími priečkami z nepálenej tehly a prikryté expresívnou drevenou strechou zjednocujúcou rozmanité funkcie popod ňou. Okrem pozitívnych ekologických a zdraviu prospešných vlastností je hlina obzvlášť vhodná pre chudobnejšie vidiecke regióny, nakoľko môže byť použitá takmer všade, nezávisle od cien trhu a rýchlosti konštrukcie.

 

Linearita vyjadrená v dispozičnom riešení sa odvoláva na typickú skladbu vidieckych sídel, vychádzajúcej z pôvodnej parcelácie pôdy, neskôr zlúčenej kolektivizáciou. Jednotlivé ‘domy‘ sú akoby spojené dokopy, poukazujúc tak na spoločné hodnoty a zdieľané vlastníctvo. Nové komunitné budovy sú usporiadané okolo voľného priestranstva, ktoré sa stáva aktívnym verejným priestorom vhodným na neformálne stretnutia, kultúrne podujatia, či miestne trhy. Verejné priestory a ulica sa tak opäť stávajú miestami spoločenského života, s regulovanou dopravou a bohatou zeleňou.

The Slovak countryside until 1948
The Slovak countryside after 1948
Context
Ground floor plan
Kúpele

Summary  


The success of the project will, however, depend on the long-term and active involvement of all inhabitants, as well as those in current and future charge of the municipalities. Although the project is manifested on an example of one particular village, it could be adopted by municipalities and local communities in a variety of locations and inform local vision in accord with local potential.

 

In a move towards sustainable development, ‘Western societies’ are re-learning and re-discovering the benefits of sharing, self-management, self-production and self-building. The fact that Slovakia, especially its rural regions, still has some of this skills should be valued and protected. Instead of constant division between the West and East, rural and urban, central and peripheral, …, there is a need to learn from each other and find alternatives that lead towards a new type of global progress; one that does not damage the planet and divide the society; but one, that heals and connects them.

Záver


Či sa projekt, alebo aspoň časť z neho zrealizuje, záleží však na dlhodobej a aktívnej spolupráci všetkých občanov, ako aj súčasných a budúcich predstaviteľov samosprávy. Hoci je projekt vypracovaný na príklade jednej konkrétnej obce, môže byť osvojený ktoroukoľvek inou obcou či miestnou komunitou a stavať víziu na svojom vlastnom potenciály.

 

Pri hľadaní cesty k trvalo udržateľnému spôsobu života, mnohé ‘západné  štáty ‘ sa nanovo učia a objavujú výhody zdieľaného vlastníctva, lokálnej produkcie, svojpomocnej výroby, či svojpomocnej výstavby. Skutočnosť, že Slovensko, a to najmä jeho vidiecke regióny, mnohé z týchto zručností stále majú by mala byť zveľaďovaná a chránená. Namiesto neustáleho rozdeľovania medzi západom a východom, vidiekom a mestom, centrom a perifériou, ..., je potrebné vymieňať si navzájom skúsenosti a tak hľadať alternatívy vedúce k novému druhu globálneho pokroku; a to takého, ktorý neničí planétu a nerozdeľuje spoločnosť, ale namiesto toho ich uzdravuje a spája.










Local products from Soľ

Lokálne produkty zo Soli


Kúpeľné oblátky are traditional and beloved delicacy with recipe known for centuries. Taste the delicate and soft oblátky with creamy hazelnut filling made out of the local and high quality ingredients. After consumption, keep the oblátky packed in order to keep the crunchiness.

 

CONTEXT:
Kontext

PRECEDENTS :
Referenčné projekty

DEVELOPMENT :

Vývoj práce

STRATEGIC PROPOSAL:
Strategický návrh

BUILDING SCALE:
Mierka budovy

MATERIAL:
Materiál


1 OECD. (2017a). Boosting Social Enterprise Development: Good Practice Compendium. Paris: OECD Publishing.

2 Kenneth, S. (2016). Pinpointing Poverty in Europe: New Evidence for Policy Making. Washington, DC: World Bank Group, p.19.

3 Kostelník, M. (2013). Kúpele na starých pohľadniciach [ Spas on the old postcards]. Bratislava: DAJAMA, p.3.